• 1

   Health Checks - "Kenya" Kiss me Kenya vom Franzosenberg

 

Herz:    Auskulation & Ultraschall o. B.
Patella:    0 / 0
Augen (ECVO):    -
HD:    -
Curly Coat Drye Eye Syndrom:    -
Episodic Falling:    -

 

BACK